“Wordle” امروز، 6 دسامبر: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #535

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

 • وردل امروز با حرف R به پایان می رسد.
 • وردل امروزی از دو مصوت استفاده می کند.
 • وردل امروزی می تواند به م،ای “رنگ زرد عسلی” باشد.
زنی در حال بازی Wordle در گوشی هوشمندش.
تصاویر تادا – stock.adobe.com

پاسخ Wordle #535 در 6 دسامبر چیست؟

پاسخ وردل امروز این است…

کهربا

نشانک
ما وردل در جایی قرار دهید تا بتو،د برای راهنمایی و پاسخ های بیشتر بازگردید.

توصیه های سردبیران

 • “Wordle” امروز، 5 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#534)

 • “Wordle” امروز، 3 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#532)

 • “Wordle” امروز، 1 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#530)

 • “Wordle” امروز، 29 نوامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#528)

 • “Wordle” امروز، 28 نوامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#527)منبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-december-6-535/

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

 • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
 • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
 • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

آیا می خواهید Wordle #535 را برای 6 دسامبر 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟ ما پاسخ وردل امروز را در اینجا داریم. اما قبل از اینکه عجله کنید و به راه حل نگاه کنید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای برخی از نکات و ترفندها برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب که می تواند به شما کمک کند امروز پاسخ Wordle را خودتان پیدا کنید.

نحوه کار وردل