“Wordle” امروز، 13 دسامبر: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #542

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

 • وردل امروز با حرف S شروع می شود.
 • وردل امروزی از دو مصوت استفاده می کند.
 • وردل امروزی می تواند به م،ای “میله یا میله سیمی باشد که مرکز چرخ را به لبه بیرونی آن متصل می کند.”
شخصی در حال بازی Wordle در آیفون
تصاویر تادا – stock.adobe.com

پاسخ Wordle #541 در 13 دسامبر چیست؟

نشانک ما وردل در جایی قرار دهید تا بتو،د برای راهنمایی و پاسخ های بیشتر بازگردید.

توصیه های سردبیران

 • “Wordle” امروز، 12 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#541)

 • “Wordle” امروز، 10 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#538)

 • “Wordle” امروز، 8 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#537)

 • “Wordle” امروز، 6 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#535)

 • “Wordle” امروز، 5 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#534)منبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-december-13-542/

آیا می خواهید Wordle #542 را برای 13 دسامبر 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟ ما پاسخ وردل امروز را در اینجا داریم. اما قبل از اینکه عجله کنید و به راه حل نگاه کنید، نکات ما را در مورد بازی بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی‌ها و کلمات شروع خوب که می‌تواند به شما کمک کند امروز پاسخ وردل را خودتان پیدا کنید.

نحوه کار وردل

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

پاسخ وردل امروز این است…

صحبت کرد

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

 • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
 • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
 • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.