“Wordle” امروز، 13 اکتبر: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #481

پاسخ وردل امروز این است…

برابر

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-october-13-481/

آیا می خواهید Wordle #481 را برای 13 اکتبر 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟ نگران نباشید – ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم.

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل در جایی قرار دهید تا بتو،د برای راهنمایی و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد وردل

نحوه کار وردل

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

  • Wordle امروز شامل حرف Q است.
  • Wordle امروزی از سه مصوت استفاده می کند.
  • وردل امروزی می تواند به م،ای “ی،ان بودن از نظر کمیت، اندازه، درجه یا ارزش” باشد.
شخصی در آیفون
ال،ی روزنفلد/گتی ایماژ

پاسخ Wordle #481 در 13 اکتبر چیست؟