NCER سرمایه گذاری های تایید شده را جذب می کند، 12000 شغل ایجاد می کند

  • رشد در بخش‌های E&E، M&E و تج،ات پزشکی
  • ادعا می کند که از 92 هزار گیرنده، جوامع تجاری سود برده است

از طریق این ابتکارات مختلف توسط NCIA با حمایت از راکیات، جوامع تجاری و سرمایه‌گذاران، همراه با پایه‌های اقتصادی قوی و ا،یستم قوی، منطقه در مسیر دستیابی و فراتر از اه، خود از نظر جریان سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل تا پایان سال است. 2022، گفت: محمد حارث.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/ncer-attracts-approved-investments-creates-12000-jobs

از طریق NCER Dana Pembagunan Modal Insan (DPMI)، یک منبع مالی پایدار می تواند از طریق همکاری ،تی و خصوصی بسیج شود.

نخست وزیر، اسماعیل صبری یعقوب، ریاست جلسه کریدور شمال را همراه با دیگر مقامات ،تی برعهده داشتاداره اجرای کریدور شمالی (NCIA) اعلام کرده است که 3.8 میلیارد دلار (17.25 میلیارد رینگیت) سرمایه گذاری های تایید شده را تضمین کرده و تا 31 جولای 12315 شغل جدید ایجاد کرده است.

NCIA در بی،ه‌ای اعلام کرد که این امر با رشد پایدار در بخش‌های E&E (برق و الکترونیک)، M&E (مک،کی و الکتریکی) و تج،ات پزشکی در منطقه اقتصادی کریدور شمالی (NCER) پشتیب، می‌شود.

محمد حاریس کادر سلطان، مدیر اجرایی NCIA گفت: برای حمایت از نیازهای روزافزون صنعت ناشی از این سرمایه گذاری های استراتژیک، NCIA بر تقویت بیشتر ا،یستم استعدادها برای اطمینان از ادغام با زنجیره تامین صنعت برای افزایش مزیت نسبی NCER و رفع هرگونه شکاف پس از همه گیری متمرکز است. در ا،یستم

وی خاطرنشان کرد که این برنامه‌ها به صورت جامع و یکپارچه اجرا می‌شوند و به این ترتیب، با سایر ابتکارات ،تی مانند برنامه‌های Jamin Kerja و Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga ما،ی (BMTKM) برای بهبود تحرک اجتماعی در میان گروه‌های آسیب‌پذیر و تسریع بهبودی اجتماعی و اقتصادی همسو خواهند شد. .

این تحولات مثبت از جمله سرمایه گذاری اخیر توسط FGV، Baladna Food Industries و Touch Group Holdings برای توسعه ،ب و کار مزرعه لبنی یکپارچه در Chuping، Perlis برای حمایت از دستور کار امنیت غذایی ملی، گواهی بر اعتماد سرمایه گذاران خصوصی به اقتصاد و استعداد منطقه است. اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر ما،ی گفت: ا،یستم.

این آژانس ادعا کرد که Ibu NCER، powerNCER، entrepreneurNCER [email protected]، [email protected]و Dana Usahawan NCER که برنامه های سرمایه انس، راکیات محور آن هستند، از سال 2019 به 92493 گیرنده و جامعه تجاری در منطقه اقتصادی کریدور شمالی منتفع شده اند.