هیئت مدیره Awantec کمیته مدیریت را در پی خروج مدیرعامل تشکیل می دهد

در حال حاضر، ابو مربی بنیانگذار Awantec است که در آنجا به ،وان بزرگترین سهامدار گروه و عضو غیر اجرایی هیئت مدیره باقی می ماند.

راماناتان در حال حاضر ریاست کمیته مدیریت ریسک Awantec را بر عهده دارد. ابو بنیانگذار Awantec است که به ،وان یکی از ارائه دهندگان پیشرو آموزش و خدمات ICT برون سپاری در کشور شناخته می شود.

راماناتان که یک مدیر غیر اجرایی مستقل است، از سال 2014 مدیر Awantec بوده و همچنین مشاور سابق مدیر اجرایی Celcom Axiata و همچنین مدیر عامل IBM Malaysia Sdn Bhd بوده است.

هیئت مدیره Awantec کمیته مدیریت را در پی ،وج مدیرعامل تشکیل می دهدرئیس Awantec، تون سید نقیز شهاب الدین (ع،) گفت: “هیئت مدیره ما و من تصمیم گرفتیم این کمیته نظارت هیئت مدیره را برای حمایت از مدیریت تشکیل دهیم، زیرا آنها بر حفظ و توسعه مسیر رشد Awantec از زم، که چند سال پیش سفر تحول خود را آغاز کرد، تمرکز می کنند. ما یک تیم مدیریتی بسیار توانا داریم که موتور محرکه موفقیت شرکت بوده است. ما اعتماد داریم که راما همراه با دکتر ابو واجد شرایط هستند و تجربیات قابل توجهی برای نظارت بر امور از طرف BOD به همراه دارند و به نفع همه ذینفعان عمل می کنند.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/awantec-board-forms-management-committee-wake-ceo-departure

  • رضا رحمان مدیرعامل پس از 6 ماه تصدی به زندگی کارآفرینی می رود.
  • کمیته نظارت به رهبری راماناتان ساتیاموتی، دکتر ابوحسن اسماعیل

کمیته نظارت هیئت مدیره از مدیریت پشتیب، خواهد کرد زیرا بر حفظ و ایجاد مسیر رشد شرکت که با Google Cloud برای امضای توافقنامه چارچوب ابری (CFA) افتتاحیه با ،ت ما،ی به ،وان ارائه‌دهنده خدمات مدیریت شده در ماه می 2022 همکاری می‌کند، حمایت می‌کند. .

هیئت مدیره Awantec کمیته مدیریت را در پی ،وج مدیرعامل تشکیل می دهددر پی استعفای رضا رحمان مدیرعامل (ع،)، هیئت مدیره AwanBiru Technology Bhd (Awantec) از ایجاد کمیته نظارت بر هیئت مدیره (BOC) به رهبری راماناتان ساتیاموتی و با حمایت دکتر ابو حسن اسماعیل خبر داد.

BOC که از 1 آگوست 2022 اجرایی می شود، وظیفه نظارت و راهنمایی تیم مدیریت Awantec را در انتظار انتصاب مدیر عامل جدید خواهد داشت. رزال پس از گذراندن دوره شش ماهه خود به ،وان مدیرعامل، آوانتک را ، خواهد کرد تا فرصت های کارآفرینی را دنبال کند.