اگر فکر می کنید رایانه های شخصی در حال مرگ هستند، توجه نکرده اید


مایکروسافت و اینتل در حال حاضر ضعیف هستند، اما این بدان م،ا نیست که زمان آن رسیده است که یک بار دیگر اعلام کنیم رایانه های شخصی مرده اند.


منبع: https://www.di،altrends.com/computing/pcs-arent-dying-not-paying-attention/